สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
เว็บไซต์บริการ
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบสมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ประวัติความเป็นมา
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
วิสัยทัศน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
ด้านกายภาพ
ด้านการเมือง การปกครอง
ประชากร
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
การบริการพื้นฐาน
งานงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
งานบริหารบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เว็บไซต์บริการ
E-Service
บริการจดทะเบียนพาณิชย์
บริการขอนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
เมนูทางขวา
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงทุจริต
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการส่งเสริมการโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศเรียกประชุมสภา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาตรการแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง
ผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 2562
การกำหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
องค์ประกอบของ อบต.
กฎหมายเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
การจัดวางควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานควบคุมภายในประจำปี 2561
ศูนย์พันธุ์ข้าวบ้านอาลัย หมู่ 11
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
คู่มือเครือข่ายยุติธรรม
แบบฟอร์ม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจะกง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แผนที่ อบต.จะกง
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 599,657

แผนที่ อบต.จะกง
แบบสอบถาม
   ร้องเรียนการทุจริต   ระบบตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   ยื่นภาษีออนไลน์   แบบฟอร์มขอนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง
หมู่ที่ 8 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Tel : 0 4596 9843   Fax : 0 4596 9844
Email : jakonglocal_10@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.