สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
เว็บไซต์บริการ
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2561-2563)        

 แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ในราชการมีเป้าหมายสูงสุด คือ ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง เป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้แก่ผู้บริหารและองค์กรและต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ไว้ในขณะ เดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจะกงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือว่า “คน” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีกลยุทธ์และมีแนวทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงได้กำหนดจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกง (พ.ศ. 2561 – 2563) ขึ้น ตลอดจนมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจุดประสงค์สำคัญคือภาครัฐมี “คนเก่ง คนดี” ที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร


ไฟล์ประกอบ 


ประกาศโดย : อบต.จะกง
วันที่ประกาศ : 2019-06-25

การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 34 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 3 ธันวาคม 2563
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.156.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 600,611

แผนที่ อบต.จะกง
แบบสอบถาม
   ร้องเรียนการทุจริต   ระบบตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   ยื่นภาษีออนไลน์   แบบฟอร์มขอนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง
หมู่ที่ 8 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Tel : 0 4596 9843   Fax : 0 4596 9844
Email : jakonglocal_10@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.