สาสน์จากผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
งบประมาณราย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการพัฒนา
พยากรณ์อากาศ
หัวข้อหลัก
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์


  หน้าแรก     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2561-2563)        

 แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ในราชการมีเป้าหมายสูงสุด คือ ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการจึงมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง เป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้แก่ผู้บริหารและองค์กรและต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ไว้ในขณะ เดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจะกงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือว่า “คน” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีกลยุทธ์และมีแนวทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงได้กำหนดจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกง (พ.ศ. 2561 – 2563) ขึ้น ตลอดจนมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจุดประสงค์สำคัญคือภาครัฐมี “คนเก่ง คนดี” ที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร


ไฟล์ประกอบ 


ประกาศโดย : อบต.จะกง
วันที่ประกาศ : 2019-06-25

้ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แผนการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
เศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายน่ารู้
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.58.220
คุณเข้าชมลำดับที่ 646,935

แผนที่ อบต.จะกง
แบบสอบถาม
      การยกระดับเจตจำนงทางการเมือง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง
หมู่ที่ 8 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Tel : 0 4596 9843   Fax : 0 4596 9844
Email : jakonglocal_10@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.