สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
เว็บไซต์บริการ
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     แผนการดำเนินงานประจำปี 

แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี  
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        

องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง    ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ขึ้น  โดยมีจุดมุ่งหมาย    เพื่อแสดงถึงรายละเอียด/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกง  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เป็นการแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้ปรากฏผลที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  เป็นเครื่องมือในการบริหาร  เร่งรัด  กำกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง  ให้เป็นไปอย่างเป็นเอกภาพ  สอดคล้องกัน  สามารถบูรณาการ  ประสานแผน  ติดตาม  ประเมินผล การดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ได้รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับผลผลิตงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักที่จะดำเนินการในพื้นที่ดำเนินงาน   และตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไว้ทั้งหมด  ประกอบด้วยหัวข้อหลักที่สำคัญ  2  ส่วน  คือ ส่วนที่ 1  บทนำ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ขั้นตอนการจัดทำ และ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกง  ส่วนที่ 2 เป็นสาระสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง  คาดหมายว่าแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ฉบับนี้จะอำนวยประโยชน์กับผู้บริหารส่วนราชการ    พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง   ตลอดจนประชาชนผู้สนใจได้เป็นอย่างดี


ไฟล์ประกอบ 


ประกาศโดย : อบต.จะกง
วันที่ประกาศ : 2020-05-26

การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 599,684

แผนที่ อบต.จะกง
แบบสอบถาม
   ร้องเรียนการทุจริต   ระบบตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   ยื่นภาษีออนไลน์   แบบฟอร์มขอนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง
หมู่ที่ 8 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Tel : 0 4596 9843   Fax : 0 4596 9844
Email : jakonglocal_10@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.