สาสน์จากผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
งบประมาณราย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการพัฒนา
พยากรณ์อากาศ
หัวข้อหลัก
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์


  หน้าแรก     แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)        

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเห็นว่า การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับแผนจังหวัด จึงได้ดำเนินการจัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม  กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนี้เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)

 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 อีกทั้งสามารถบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนชุมชนและนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขึ้น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ภายใต้หลักประชารัฐ ในการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาและความต้องการสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกงและทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกงมีความสุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ ภายใต้ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกงเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป

 


ไฟล์ประกอบ 


ประกาศโดย : อบต.จะกง
วันที่ประกาศ : 2020-05-26

้ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แผนการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
เศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายน่ารู้
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 910 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 9 มีนาคม 2564
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.234.213
คุณเข้าชมลำดับที่ 663,014

แผนที่ อบต.จะกง
แบบสอบถาม
      การยกระดับเจตจำนงทางการเมือง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง
หมู่ที่ 8 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Tel : 0 4596 9843   Fax : 0 4596 9844
Email : jakonglocal_10@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.