สาสน์จากผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
งบประมาณราย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการพัฒนา
พยากรณ์อากาศ
หัวข้อหลัก
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์  

วิสัยทัศน์ (Vision)

จากการประชุมประชาคมตำบล เพื่อระดมความคิด สรุปสภาพปัญหา/ความต้องการของประชาชนในตำบลจะกง รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกงและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกงได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นความมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลจะกงเป็นตำบลที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่ น่าอาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

2.2 ยุทธศาสตร์ :

        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

(1)    ก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาถนนภายในตำบล และระหว่างตำบลให้เป็นมาตรฐาน

(2)    ประชาชนมีน้ำ  ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาด  ปลอดภัย   และทำการเกษตรอย่างทั่วถึง

(3) ประชาชนสามารถดูแลรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ตัวชี้วัด

              (1) ร้อยละการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  ทางสาธารณะประโยชน์

              (2) ร้อยละการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

              (3) ร้อยละการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าในครัวเรือน  และติดตั้งไฟฟ้า

   สาธารณะ 

              (4) ร้อยละการก่อสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์

              (5) ร้อยละของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

              ค่าเป้าหมาย

    ร้อยละ 20 ของ

- การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  ทางสาธารณะประโยชน์

    ร้อยละ 10 ของ

- การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

- การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าในครัวเรือน  และติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ 

- การก่อสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์

    ร้อยละ 5 ของ

- ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

    กลยุทธ์

              (1) พัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมและขนส่งให้ได้มาตรฐาน

              (2) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ชุมชนน่าอยู่

              (3) พัฒนาสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                        

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

  เป้าประสงค์

              (1) ประชาชนมีอาชีพเสริม  มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความมั่งคงทางเศรษฐกิจ

  ตัวชี้วัด

  (1) ร้อยละของประชาชนที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์

              (2) ร้อยละครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ

   ค่าเป้าหมาย

    ร้อยละ 40 ของ

- ของประชาชนที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์

    ร้อยละ 20 ของ

- ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ

    กลยุทธ์

              (1) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

               (2) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

 

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

              เป้าประสงค์

 (1) เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

               (2) สตรี ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

   และเหมาะสม

               (3) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า

     (4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

               ตัวชี้วัด

               (1) ร้อยละประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น

 (2) จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น

 (3) ร้อยละประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี

 (4) ร้อยละชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 20 ของ

- ประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น

- จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น

    ร้อยละ 80 ของ

- ประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี

  - ชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน

    กลยุทธ์

 (1) ส่งเสริมการศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม วัฒนธรรม  การศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

      ท้องถิ่น

 (2) ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน

 (3) ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส

 (4) ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและอนามัย

               (5) ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์  อปพร.

               (6) ส่งเสริมการจัดระเบียบของหมู่บ้าน/ชุมชน

 (7) ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

       4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

  เป้าประสงค์

 (1) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเมืองการปกครองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

     (2) ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น

                (3) ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ

               ตัวชี้วัด

               (1) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

                (2) ร้อยละของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการแก้ไข

                (3) ร้อยผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

                (4) ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ

                (5) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร

  ค่าเป้าหมาย

  ร้อยละ 80 ของ

                     - ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

                     - ของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการแก้ไข

      ร้อยละ 60 ของ

- ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

      ร้อยละ 20 ของ

                               - ของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ

                     - ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนา

    กลยุทธ์

     (1) ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน

     (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

               (3) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

               (4) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

 

               (5) ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพบุคลากร


   2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

 

               ด้วยสภาพพื้นที่ของตำบลจะกงที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำการเกษตร มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร ประชาชนมีความรักสามัคคี มีการรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของตำบลจะกงดังนี้


2.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

 

               ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกง


3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น                                                                                           3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

               การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของตำบลจะกงและองค์การบริหารส่วนตำบลจะกงเป็นการประเมินจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) ของตำบลจะกง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน รวมถึงโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด (Threat) ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการสาธารณะ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกงในภาพรวม ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

จุดแข็ง (Strength : S)

จุดอ่อน (Weakness : W)

1. ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต

2. ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนสมบูรณ์

3. มีโรงเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  4  แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ

4. ผู้นำชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา

5. องค์การบริหารส่วนตำบล  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถรองรับการขยายตัวของประชาชน

1. เป็นชุมชนดั้งเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่หนาแน่นและบางส่วนเป็นบ้านไม้แออัด

2. ขาดระบบการจัดการด้านผังหมู่บ้าน  ผังตำบล

3. เป็นสังคมขาดประสบการณ์การประกอบอาชีพ  ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจ ของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง

4. บางส่วนเป็นชุมชนแออัด ขาดการให้ความร่วมมือกิจกรรมของชุมชน

5.  เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น

6.  ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นที่นำลูกหลานไปศึกษาสถาบันการศึกษาในเมือง

ศักยภาพ / โอกาส (Opportunity : O)

อุปสรรค / ข้อจำกัด (Threat : T)

1. กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. จังหวัดศรีสะเกษสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

3. เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร มีร้านรับซื้อสินค้าทางการเกษตรใกล้พื้นที่ เป็นการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

4. มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัดผ่านจำนวน 2 สาย

1. ความไม่แน่นอนของราคาพืชผลทางการเกษตร ราคาผลผลิตตกต่ำ ไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มผลประโยชน์และพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งปัจจัยการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรปรับสูงขึ้น

2. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับท้องถิ่นมีน้อย

3.

เอกสารประกอบ
้ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แผนการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
เศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายน่ารู้
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 910 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 9 มีนาคม 2564
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.234.213
คุณเข้าชมลำดับที่ 663,046

แผนที่ อบต.จะกง
แบบสอบถาม
      การยกระดับเจตจำนงทางการเมือง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง
หมู่ที่ 8 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Tel : 0 4596 9843   Fax : 0 4596 9844
Email : jakonglocal_10@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.